ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ

Γενικά

Οι  πολίτες που ζουν με HIV/AIDS μπορούν να ενταχθούν στην ευρύτερη κατηγορία ατόμων με αναπηρία ή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, εφόσον το επιθυμούν και χρήζουν κοινωνικής στήριξης, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιοποιήσουν, σύμφωνα και με άλλα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, ένα πλήθος από κοινωνικές παροχές.

 Για την ένταξη στο σύστημα κοινωνικών παροχών απαιτείται μια διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας ή αλλιώς αξιολόγησης της λειτουργικότητας ενός οροθετικού, η οποία γίνεται – κατά κύριο λόγο – βάσει του ιατρικού ιστορικού του ενδιαφερόμενου. Ο φορέας αξιολόγησης της αναπηρίας είναι το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) είναι ο αρμόδιος οργανισμός πιστοποίησης αναπηρίας και διοικητικά ανήκει στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Από το ΚΕΠΑ εξετάζονται όσοι αιτούνται αναπηρική σύνταξη (εξαιρούνται όσοι εργάζονται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στον Στρατό και στα Σώματα Ασφαλείας), προνοιακά επιδόματα ή την έκδοση ποσοστού αναπηρίας για την αξιοποίηση κοινωνικών παροχών και διευκολύνσεων όπως φοροαπαλλαγές, κάρτα μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ευνοϊκό ωράριο εργασίας κ.λ.π.

Διαδικασία Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ

 1. Κατάθεση αίτησης στο ΚΕΠΑ με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά και τον ιατρικό φάκελο
 2. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης: Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση.
 3. Ιατρικός προέλεγχος: αν τα στοιχεία είναι πλήρη καταχωρείται η αίτηση και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών.
 4. Νέα ιατρικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την ημέρα εξέτασης μπορούν να προσκομιστούν κατά την ημέρα της εξέτασης.
 5. Μετά την καταχώρηση της αίτησης ηλεκτρονικά, θα αποσταλεί ειδοποιητήριο μέσω ταχυδρομείου ή θα ειδοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνικά σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης.
 6. Το ΚΕ.Π.Α θα χορηγεί την Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της αναπηρίας.
 7. Για όσο χρόνο διαρκεί η Γνωμάτευση η Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α θα χορηγεί αντίγραφά της εφόσον ζητηθούν.
 8. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή(ΒΥΕ) εντός (10) Δέκα ημερολογιακών ημερών.

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ)

Με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β’ 4591/27-12-2017) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ προκειμένου να κρίνουν τον βαθμό αναπηρίας σε κάθε πάθηση) της αρ. Φ11321/ οικ.10219/688/4-5-2012 (Β’1506).

ΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας / HIV λοίμωξη)

Λοίμωξη που προκαλείται από τον ανθρώπινο ρετροϊό HIV. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του CDC (1992) για το διαχωρισμό των ασθενών ανάλογα με την κλινική εικόνα σε στάδια A, B, C και ο αριθμός των CD4 για τη σταδιοποίηση της νόσου σε στάδια 1, 2, 3. Σημειώνεται ότι όταν λαμβάνονται υπόψη τα CD4 για τη σταδιοποίηση της νόσου χρησιμοποιείται το κατώτερο ποσοστό αυτών που έχει καταγραφεί στη διαδρομή της νόσου καθώς η HIV λοίμωξη είναι μία εξελισσόμενη νόσος και γι’ αυτό το λόγο ασθενείς που διαγιγνώσκονται στο 1ο επίπεδο μπορεί προοδευτικά να μεταπέσουν σε 2ο ή 3ο επίπεδο, αλλά ποτέ δεν μπορεί να επισυμβεί το αντίθετο ακόμη και αν τα CD4 βελτιωθούν με την αντιρετροϊκή θεραπεία – φαινόμενο προσωρινό.

Η αξιολόγηση του ποσοστού αναπηρίας διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα ως εξής:

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1o Επίπεδο: Πρωτολοίμωξη ή χρόνια λοίμωξη σε παρακολούθηση (χωρίς ανάγκη έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής) ……………………………………………………………… Π.Α.10%-40% Ασυμπτωματικοί ασθενείς σε αντιρετροϊκή αγωγή …………….. Π.Α. 50%

2ο Επίπεδο: Συμπτωματικοί ασθενείς σε αντιρετροϊκή αγωγή……………….. Π.Α. ≥ 50% (Αναλόγως της βαρύτητας των συμπτωμάτων)

3ο Επίπεδο: Εμφανίζονται τα νοσήματα που καθορίζουν το AIDS: πνευμονία από P.jiroveci, τοξοπλάσμωση εγκεφάλου, μυκητιασική οισοφαγίτιδα, κρυπτοσποριδίωση, μικροσποριδίωση, φυματίωση, διηθητικό καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σάρκωμα Kaposi, λεμφώματα, νευροπάθεια, διάχυτη νόσος από κυτταρομεγαλοϊό, διηθητικές μυκητιάσεις, διάχυτη νόσο από Mycobacterium avium complex, κρυπτοκοκκικήμηνιγγίτιδα, προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια, σύνδρομο απίσχνασης, άνοια. …………. …………………………. Π.Α. ≥ 80%

Δικαιολογητικά Αξιολόγησης ΚΕΠΑ

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
 2. Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (ισχύει μόνο για ασφαλισμένους).
 3. Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.
 4. Παραπεμπτικό του φορέα όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από τον ασφαλιστικό φορέα.
 5. Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα). Ανασφάλιστοι πολίτες δικαιούχοι του Ν. 4368/2016 δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης. Το παράβολο προσκομίζεται με παραπεμπτικό της γραμματείας ΚΕΠΑ μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 6. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο) ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.

Ιατρικά Στοιχεία

 1. Εισηγητικός Φάκελος ΚΕΠΑ ο οποίος συμπληρώνεται από τον θεράποντα-παραπέμποντα γιατρό του ενδιαφερόμενου. Στον Εισηγητικό Φάκελο ΚΕΠΑ θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.
 2. Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ,κλπ. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής,(π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά.
 3. Αν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί ,αναγράφεται ο αριθμός του εξιτηρίου Νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.
 4. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς. Δεν απαιτείται η ΥΔ εάν αναγράφεται η αδυναμία προσέλευσης στη βασική ιατρική γνωμάτευση ή στο πιστοποιητικό νοσηλείας.

Προσοχή! οι εργαστηριακές εξετάσεις πρέπει να έχουν διενεργηθεί εντός τετραμήνου από την ημερομηνία εξέτασης στο ΚΕΠΑ. Για παράδειγμα αν με την αίτησή σας καταθέσατε αιματολογικές εξετάσεις  οι  οποίες διενεργήθηκαν την 1/1/17 και η Υγειονομική Επιτροπή σας κάλεσε για εξέταση την 1/5/17, ο πρόεδρος της Υγ. Επιτροπής μπορεί να αναστείλει την εξέταση έως ότου προσκομιστούν νεότερες αιματολογικές εξετάσεις.

Συχνές Ερωτήσεις για το ΚΕΠΑ

Πρέπει να πάω στο ΚΕΠΑ που βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι μου;
Μπορείς να εξεταστείς σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Θα πληρώσω;

Για την εξέταση στο ΚΕΠΑ θα πληρώσεις παράβολο ύψους 46,14€, το οποίο διατίθεται στα ταμεία του ΙΚΑ με παραπεμπτικό της Γραμματείας ΚΕΠΑ.

Εξαιρούνται όσοι αιτούνται αναπηρική σύνταξη και έχουν παραπεμπτικό του ασφαλιστικού φορέα  καθώς και οι ανασφάλιστοι δικαιούχοι του Ν. 4368/2016.

Τι ποσοστό αναπηρίας χρειάζομαι για τις κοινωνικές παροχές
Τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με τις παροχές για παράδειγμα:

 • Για συντάξεις αναπηρίας ΙΚΑ 50% και άνω, ΟΑΕΕ – ΟΠΑΔ 67% και άνω, ΟΓΑ 67% και άνω
 • Για Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (ευπαθών κοινωνικών ομάδων) 50% με χαρακτηρισμό «ικανός για εργασία».
 • Για φοροαπαλλαγές, κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, κάρτα δωρεάν μετακινήσεων με τις αστικές συγκοινωνίες 67% και άνω.

Αν έχω παλιά γνωμάτευση που είναι σε ισχύ πρέπει να περάσω από ΚΕΠΑ;

Ναι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν από τη Νομοθεσία απαιτείται εξέταση ΚΕΠΑ, έστω και αν έχεις γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας σε ισχύ ή αν έχεις σύνταξη αναπηρίας που έχει χαρακτηριστεί μόνιμη, δεν μπορείς να παρακάμψεις τη διαδικασία. (πχ το προνοιακό επίδομα απαιτεί πιστοποίηση ΚΕΠΑ)

Αν επιδεινωθεί η υγεία μου έχω δικαίωμα επανεξέτασης από ΚΕΠΑ ή πρέπει να λήξει η προηγούμενη απόφαση;

Έχεις δικαίωμα επανεξέτασης αν παρέλθει 6μηνο από την προηγούμενη απόφαση και αποδεικνύεται η επιδείνωση από ιατρικό πιστοποιητικό ή και νωρίτερα από 6 μήνες αν νοσηλευτείς.

Χρειάζεται ποσοστό αναπηρίας ώστε να αιτηθώ ή να συνεχίσω να παίρνω  το επίδομα οροθετικότητας;

 • Σύμφωνα με τον Ν. 4025/2011 άρθρο 46 οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας και λοιπών επιδομάτων πρόνοιας, ιδίως πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση, πάσχοντες από ανοσοεπάρκεια, τυφλά άτομα, εξετάζονται υποχρεωτικά από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.
 • Αν είσαι νέος δικαιούχος θα πρέπει να εξεταστείς από ΚΕΠΑ,
 • Αν είσαι παλαιός δικαιούχος κάποια στιγμή θα κληθείς να εξεταστείς από ΚΕΠΑ,

Αν θεωρήσω ότι το ποσοστό της  εξέταση από το ΚΕΠΑ δεν με ικανοποιεί τι κάνω;

 • Ενημερώνεσαι αν έχεις αδικηθεί μελετώντας τον ΕΠΠΠΑ (βλέπε κεφ. 2.3.) ή ζητάς πληροφορίες από την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής
 • Αν έχεις αδικηθεί υποβάλεις έγγραφη προσφυγή στο ΚΕΠΑ (εντός 10 ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης), την οποία αιτιολογείς εμπεριστατωμένα και καλείσαι να εξεταστείς από Β΄θμια επιτροπή
 • Αν και το αποτέλεσμα της Β΄θμιας επιτροπής δεν σε ικανοποιεί έχεις δικαίωμα να κάνεις χρήση ένδικων μέσων (διοικητικό πρωτοδικείο)