ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Προνοιακό Επίδομα Οροθετικών

Το επίδομα οροθετικών εντάσσεται στο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.). Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της πάθησης από το ΚΕΠΑ με ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 50%. Η εποπτεύουσα αρχή της επιδοματικής πολιτικής είναι η  Γενική Γραμματεία Πρόνοιας /Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας. Ο φορέας χορήγησης του επιδόματος είναι ο ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr ).

Θεσμικό πλαίσιο

 • Κ.Υ.Α. Γ4/Φ167/2073/13-8-82(Φ.Ε.Κ.640/82,τ.Β΄) «περί εγκρίσεως εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα με το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 50/Β/1983
 • Κ.Υ.Α. Π4γ/Φ222/Φ225/οικ.4711/10-11-94(Φ.Ε.Κ.872/25-11-94, τ.Β΄) «περί υπαγωγής των πασχόντων από AIDS στο πρόγραμμα μεσογειακής αναιμίας»
 • Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/21-5-08 τΒ΄) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το 2011.
 • ΥΑ Π3α//2011 (ΥΑ Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.19338 ΦΕΚ Β 430 2011
 • ΥΑ Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 ΦΕΚ Β 1271 2013
 • ΥΑ Π3α//2009 (ΥΑ Π3α/Γ.167/Γ.Π.οικ.70548 ΦΕΚ Β 1066 2009)
 • ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014)

Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Στην περίπτωση που εισπράττουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα για την αιτία αυτή.
β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι  μηνών.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους είναι 697€ μηνιαίως 

Κατηγορίες Δικαιούχων

 1. Έλληνες Πολίτες.
 2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
 3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).
 4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

Που θα απευθυνθώ για το επίδομα;

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να προσέρχονται στα σημεία υποβολής της αίτησης (για την Αττική στα Κέντρα Κοινότητας Αττικής ή στην Κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ επί της οδού Πατησίων 30 στην Αθήνα (https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/pilotiki-diadikasia-attiki/) . Για την Θεσσαλονίκη στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ  επί της  οδού 26ης Οκτωβρίου 54-56 στην Θεσσαλονίκη) https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/pilotiki-diadikasia-thessaloniki/

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του
 2. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (πρόσφατη απόδειξη Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας .
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επίδειξη πρωτοτύπου )
 5. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 7. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.

Προσοχή! Αν έχετε Κυπριακή υπηκοότητα, είστε υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Πολιτικός Πρόσφυγας ή Αιτούντας Άσυλο θα χρειαστείτε επιπλέον:

 1. Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή Δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα ή Δελτίο Αιτούντα Άσυλο
 2. Βεβαίωση από τον αντίστοιχο φορέα της χώρας σας ότι δεν λαμβάνετε επίδομα για την πάθησή σας.

Διαδικασία

 1. Υποβάλλετε την αίτηση στα Κέντρα Κοινότητας ή στην Κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ μαζί με τα δικαιολογητικά.
 2. Την ημέρα υποβολής παίρνετε αριθμό πρωτοκόλλου και ένα έντυπο το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό της αίτησής σας.
 3. Το έντυπο με τον κωδικό της αίτησης το προσκομίζετε στον γιατρό σας
 4. Ο γιατρός σας συμπληρώνει ηλεκτρονικά τον εισηγητικό φάκελο αναπηρίας
 5. Σας αποστέλλεται με sms ή email το ραντεβού σας με την επιτροπή ΚΕΠΑ
 6. Αφού παραστείτε στην επιτροπή ΚΕΠΑ εντός ολίγων ημερών εκδίδεται η απόφαση με το ποσοστό αναπηρίας
 7. Όταν παραλάβετε την Απόφαση ΚΕΠΑ υπηρεσιακά κοινοποιείται στον ΟΠΕΚΑ και εγκρίνεται η πληρωμή του επιδόματος