ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ

Το επίδομα οροθετικών εντάσσεται στο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από Αιμολυτική Αναιμία, Μεσογειακή Αναιμία, Αιμορροφιλία (Κ.Υ.Α. Γ4/Φ 167/2073/1982, ΦΕΚ 872 Β΄ 25.11.1994, ΦΕΚ 1271 Β΄28.5.2013). Η εποπτεύουσα αρχή της επιδοματικής πολιτικής είναι η  Γενική Γραμματεία Πρόνοιας /Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας. Ο φορέας χορήγησης του επιδόματος είναι το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας των κατά τόπους Δήμων. 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

Επίδομα οροθετικότητας δικαιούνται όλοι οι έλληνες πολίτες, οι κύπριοι υπήκοοι, οι υπήκοοι χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πρόσφυγες με πολιτικό άσυλο, οι τελούντες σε καθεστώς επικουρικής προστασίας και  όσοι έχουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν επίδομα για την πάθησή τους από το Δημόσιο ή άλλη πηγή της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της πάθησης από το ΚΕΠΑ με ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 50%.

Που θα απευθυνθώ για το επίδομα;

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου στο οποίο κατοικείς ή στα Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του
 2. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (πρόσφατη απόδειξη Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας .
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επίδειξη πρωτοτύπου )
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση (επίδειξη πρωτοτύπου). Εφόσον υπάρχει.
 7. Απόκομμα σύνταξης. Εφόσον υπάρχει.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:

α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.

β) ‘Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.

γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου .

δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.

ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.

 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
 5. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ( με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% ).

Προσοχή! Αν έχετε Κυπριακή υπηκοότητα, είστε υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Πολιτικός Πρόσφυγας θα χρειαστείτε επιπλέον:

 1. Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή Δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα
 2. Βεβαίωση από τον αντίστοιχο φορέα της χώρας σας ότι δεν λαμβάνετε επίδομα για την πάθησή σας.

Ποιο είναι το ποσό του επιδόματος;

 • 697€ τον μήνα και πληρώνεται ανά δίμηνο.

Προσοχή! Αν ο δικαιούχος λείψει στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του 6μήνου θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Πρόνοιας ώστε να διακοπεί το επίδομα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΜΕΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Αιτούντες Άσυλο

Σύμφωνα με το Π.Δ. 220 20/11/07 (ΦΕΚ 251, άρθρο 12, παρ.2), σε περιπτώσεις αιτούντων άσυλο (οι οποίοι δεν διαμένουν σε κέντρα υποδοχής) με αναπηρία 67% και άνω, θα χορηγείται από τις Δ/νσεις Πρόνοιας επίδομα βαριάς αναπηρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 313€ μηνιαίως και πληρώνεται ανά δίμηνο.

Το εν λόγω επίδομα μπορούν να αξιώσουν και οι οροθετικοί αιτούντες άσυλο ακολουθώντας την διαδικασία πιστοποίησης ΚΕΠΑ. Στις βασικές προϋποθέσεις για τον ενδιαφερόμενο είναι να μην εργάζεται, να μην δικαιούται σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από ασφαλιστικό φορέα και να μην λαμβάνει επίδομα για την πάθησή του από οποιοδήποτε φορέα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Οροθετικοί με επιπρόσθετες αναπηρίες

Το επίδομα βαριάς αναπηρίας δικαιούνται οι οροθετικοί που έχουν επιπλέον παθήσεις όταν το συνολικό ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται σε 67% και άνω.

Για παράδειγμα αν ένας οροθετικός έχει 40% αναπηρία για τον HIV, 30% για ψυχιατρικά και 37% για ορθοπεδικά προβλήματα το συνολικό του ποσοστό ανέρχεται 75% αναπηρία (υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένης μεθόδου). Ο εν λόγω πολίτης δεν μπορεί να πάρει το επίδομα οροθετικότητας καθώς θα έπρεπε να έχει 50% αναπηρία για τον HIV, αλλά μπορεί να πάρει το επίδομα βαριάς αναπηρίας.

Προϋποθέσεις

 1. Έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι (από το σύζυγο που βρίσκεται εν ζωή)και δεν παίρνουν οικονομική βοήθεια για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Εξαιρούνται οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι που λόγω θανάτου του συζύγου τους εισπράττουν την σύνταξη του/της οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένοι.
 2. Έμμεσα ασφαλισμένα παιδιά (προστατευόμενα μέλη)που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος βαριάς αναπηρίας.
 3. Παιδιά που παίρνουν σύνταξη λόγω του θανάτου του προστάτου γονέα ποσό μικρότερο ή ίσο του επιδόματος βαριάς αναπηρίας.
 4. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους(περιλαμβάνονται και οι έχοντες χρέη στα ταμεία τους)
 5. Ανασφάλιστοι-αυτοί που έχουν βιβλιάριο απορίας.
 6. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.

Δικαιολογητικά Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Βεβαίωση από ασφαλιστικούς φορείς (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α., Τ.Α.Ε., Ν.Α.Τ.) ότι δεν είναι ασφαλισμένος και στην περίπτωση που είναι, εάν πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης αναπηρίας ή γήρατος και εάν όχι, για ποιο λόγο. (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 3. Βεβαίωση από Αλβανία, σε περίπτωση που έχετε γεννηθεί εκεί, ότι δεν δικαιούστε επιδόματος ή συντάξεως, μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 4. Για ανασφάλιστους υπερήλικες του Ο.Γ.Α. το απόκομμα σύνταξης.
 5. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (επίδειξη πρωτοτύπων).
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 9. Απόκομμα σύνταξης.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
 11. α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.
 12. β) Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 13. γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου .
 14. δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 15. ε) Ότι είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος ή άμεσα ασφαλισμένος χωρίς ασφαλιστικές
  προϋποθέσεις
 16. στ) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 17. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 18. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 19. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 20. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
 21. Το δελτίο αιτούντα άσυλο
 22. Την βεβαίωση από την Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ
 23. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία όταν δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση
 24. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας
 25. Κάρτα Ανεργίας
 26. Α.Μ.Κ.Α
 27. Λογαριασμό Τράπεζας ή Ταχυδρομείου Φωτοτυπία 1ης σελίδας
 28. Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.