ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σε συνέχεια της αναφοράς που έκανε το Κέντρο Ζωής σχετικά με τον αποκλεισμό εργαζομένων που ζουν με HIV από προκήρυξη επιλογής προσωπικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε απόφαση, στην οποία κρίνει την εν λόγω προκήρυξη αντίθετη της αρχής ίσης μεταχείρισης.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον αποκλεισμό υπαλλήλων που πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος λόγω συγκεκριμένων παθήσεων, υποστήριξε ότι η κρίση για το εάν οι υποψήφιοι υπάλληλοι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν, οφείλει να είναι το αντικείμενο ad hoc ιατρικής εκτίμησης, με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Καθίσταται δε αμφισβητήσιμη η τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων υγείας των υποψηφίων, στο βαθμό που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.

Για  τους παραπάνω λόγους, ζήτησε την άμεση επανεκτίμηση των όρων της προκήρυξης, προκειμένου να είναι συμβατοί με τη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση. Το Υπουργείο απάντησε ότι στο πλαίσιο τροποποίησης των διατάξεων του Οργανισμού του, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ληφθούν υπόψη οι επίμαχες επισημάνσεις.

Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη.