ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Το Κέντρο Ζωής αναζητά έναν/μία Υπεύθυνο/η Επικοινωνίας και Τύπου, με στόχο να υποστηρίξει την παραγωγή και την εκτέλεση του επικοινωνιακού μας έργου, σε εναρμόνιση με τους στόχους και τις εκστρατείες του Οργανισμού, σχετικά με την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV και την  εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με το AIDS. Ο/η υποψήφιος/α θα συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή του Οργανισμού για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων του.

 

Περιγραφή θέσης  για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας:

 • Συντονισμός Γραφείου Τύπου (δελτία τύπου, εξασφάλιση συνεντεύξεων, άρθρα, κλπ).
 • Παρακολούθηση και αναφορές σε άρθρα του ημερήσιου Τύπου σε σχέση με τον HIV και το AIDS.
 • Ανανέωση και διατήρηση βάσης δεδομένων επαφών με μέσα ενημέρωσης.
 • Επιμέλεια επικοινωνιακού υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, banners, παρουσιάσεις, κλπ).
 • Σχεδιασμός και συντονισμός διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων.
 • Διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού και παραγωγή συνεκτικών και ολοκληρωμένων εκστρατειών επικοινωνίας για την υλοποίηση στρατηγικών στόχων.
 • Διαχείριση και ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού. Συγκεκριμένα: δημιουργία πρωτοποριακού, δυναμικού και στρατηγικού περιεχομένου.
 • Διαχείριση και τακτική ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Κέντρου Ζωής, μέσω συστήματος διαχείρισης περιεχομένου.
 • Συνεργασία με το τμήμα fundraising και εναρμόνιση κειμένων με στόχο την προσέλκυση νέων πόρων.

Προφίλ υποψηφίου

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ανώτατου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την επικοινωνία (Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτικής Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ, κλπ)
 • Τριετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατειών.
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και διεξαγωγή ψηφιακών εκστρατειών και  στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό της δομής και του περιεχομένου αλλά και διαχείρισης ιστοσελίδων.
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία στον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων
 • Εμπειρία στον τομέα των media relations
 • Γνώση της γαλλικής γλώσσας
 • Ομαδικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίων και ανθρώπων.

Διαδικασία επιλογής:

 • Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: «Προκήρυξη Θέσης Υπευθύνου Επικοινωνίας», ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected]
 • Ατομική Συνέντευξη επιλογής

 

Θέσεις εργασίας: 1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας στην Αθήνα

Μορφή απασχόλησης: Μισθωτή εργασία

Ωράριο : 8ωρη απασχόληση (09:00-17:00)

Σύμβαση: 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Έναρξη εργασίας: 01/10/2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών:  05/09/2018