ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

Το Κέντρο Ζωής αναζητεί Συνεργάτη-Νομικό Σύμβουλο που θα υποστηρίζει νομικά τις δράσεις του Οργανισμού γενικότερα, όποτε αυτό του ζητείται (κατ΄ αποκοπήν). Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν:

 • Φυσική παρουσία στα γραφεία του Κέντρου Ζωής είτε στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, είτε όταν του ζητείται από τη Διοίκηση του Κέντρου Ζωής.
 • Εκπροσώπηση του Κέντρου Ζωής και των ωφελούμενων σε φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, μετά από έγκαιρη συνεννόηση με την Αρμόδια Υπηρεσία  του Οργανισμού.
 • Συντονισμό και εξέλιξη των προγραμμάτων που άπτονται της νομικής επιστήμης και αρωγής (Πρόγραμμα νομικής στήριξης κρατουμένων, Πρόγραμμα Ισότητα στην Εργασία).
 • Ενημέρωση των οροθετικών, συγγενών και συντρόφων τους, που είτε προσέρχονται στο Κέντρο Ζωής, είτε επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα δικαιώματα τους που θίγονται λόγω της οροθετικότητας.
 • Ανάληψη δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων παραβιάσεων δικαιωμάτων οροθετικών, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα περιστατικά δικαστικής και εξωδικαστικής συνδρομής, αναφορικά με την έγκριση των εξόδων που απαιτούνται (σύντομο ιστορικό, σχέδιο δράσης, κόστος διαδικασίας).
 • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της λοίμωξης HIV και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα.
 • Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία α) παρεμβάσεις σε αρμόδια κυβερνητικά όργανα για την ανάδειξη των δικαιωμάτων των οροθετικών και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από νομικά κενά, β) υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη θεσμικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των οροθετικών.
 • Εκπροσώπηση του Κέντρου Ζωής σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κτλ, αναφορικά με θέματα που άπτονται του αντικειμένου της παροχής των νομικών του υπηρεσιών κατά περίπτωση.
 • Εκπροσώπηση του Σωματείου σε Δίκτυα / Επιτροπές / Συμπράξεις Οργανισμών, σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας του στο Κέντρο Ζωής.
 • Αποτίμηση του έργου του και των επιμέρους προγραμμάτων, με τα οποία έχει αυτός ασχοληθεί.
 • Συνεργασία με τα Στελέχη του Κέντρου Ζωής, για ζητήματα που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων προστασίας δικαιωμάτων.
 • Συγγραφή απολογισμού των πεπραγμένων του, όποτε αυτό του ζητείται.

Όλα τα παραπάνω στο πλαίσιο σεβασμού στους Καταστατικούς Στόχους του Οργανισμού και τους Κανόνες Δεοντολογίας που τον διέπουν.

 

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω:

Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής ή αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού
 • Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία με συναφές αντικείμενο (τουλάχιστον 1 έτους)
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος με συναφές αντικείμενο σπουδών
 • Εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς
 • Καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας
 • Άριστες Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α.
 • Αυτο – οργάνωση και ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων
 • Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ενεργητικότητα, ευελιξία, ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα

Έναρξη συνεργασίας: 1η Φεβρουαρίου 2018

Διαδικασία υποβολής αίτησης: Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@kentrozois.gr ή με φαξ στο 210 7240425

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:   10 Ιανουαρίου 2018