ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το Κέντρο Ζωής απέστειλε, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας, κα Έφη Αχτσιόγλου, και τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τον αποκλεισμό εργαζομένων που ζουν με HIV από μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης.

Σύμφωνα με το ΠΔ 225/2000, το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών, στο άρθρο 13 § 4 αναφέρεται ότι «…στη Μονάδα δεν μπορεί να εργάζεται Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Βοηθητικό προσωπικό που είναι φορέας Ηπατίτιδας Β ή Ηπατίτιδας C ή του ιού HIV».

Η ανωτέρω ρύθμιση διατηρείται στο εθνικό σύστημα, παρά την ενσωμάτωση με το νόμο 4443/2016 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου 4443/2016, ο οποίος εφαρμόζεται σε πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η αρχή της ίσης μεταχείρισης εφαρμόζεται, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης και αφορά τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Επίσης, σύμφωνα με συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αλλά και τις Θεμελιώδεις Αρχές Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών, αρ 64. Δεν επιτρέπεται η εξέταση για ανίχνευση αντισωμάτων του ιού του AIDS, ως προϋπόθεση πρόσληψης (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με αρ. πρωτ. Υ1/3239/4.7.2000).

Ωστόσο, από το ΠΔ 225/2000 προβλέπεται ανεπίτρεπτος αποκλεισμός των ανθρώπων που ζουν με HIV από επαγγελματικό χώρο. Με δεδομένο ότι βάσει ειδικών ρυθμίσεων των ανωτέρω Οδηγιών τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καταργηθεί κάθε νομοθετική διάταξη αντιβαίνουσα στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, θεωρούμε απαράδεκτο η διάταξη αυτή να εξακολουθεί να υφίσταται στο εθνικό σύστημα. Είμαστε δε σε θέση να γνωρίζουμε από την ενασχόλησή μας με ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS, ότι στην πράξη η ανωτέρω διάταξη, που όφειλε –βάσει των ανωτέρω- να έχει αυτοδικαίως καταργηθεί, εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω,  ζητούμε από τους αρμόδιους Υπουργούς να εξετάσουν τις κοινωνικές εξελίξεις, τα επιστημονικά ιατρικά δεδομένα και το γεγονός ότι το Κοινοτικό δίκαιο πρέπει να διασφαλίζεται και να εφαρμόζεται σταθερά και δεσμευτικά για όλα τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, προτείνουμε την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, στο κείμενο της οποίας θα γίνεται αναφορά σε ρητή κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης λόγω της έναρξης ισχύος του νόμου 4443/2016.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την σχετική επιστολή.