Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν ανεπαρκή συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή αγωγή σε σχέση με τους άνδρες

Πηγή: NAM aidsmap (http://www.aidsmap.com/Women-significantly-more-likely-than-men-to-have-suboptimal-adherence-to-HIV-therapy/page/3115332/)

Σύμφωνα με καναδική μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο HIV Magazine, οι γυναίκες που ζουν με HIV είναι περισσότερο πιθανό να παρουσιάσουν ανεπαρκή συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή αγωγή (π.χ. παράλειψη δόσεων, μη τήρηση των σχετικών ιατρικών οδηγιών) συγκριτικά με τους άνδρες. Για μια περίοδο 14 ετών (2000-2014), οι ερευνητές παρακολούθησαν τη συμμόρφωση στη θεραπεία ενός δείγματος 4,534 ατόμων (20% γυναίκες) στην περιφέρεια της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, ενώ το κάθε άτομο χωριστά παρακολουθήθηκε κατά μέσο όρο για 5.5 έτη.

Αφαιρώντας την επίδραση άλλων παραγόντων που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την ορθή λήψη της  αντιρετροϊκής αγωγής (π.χ. ηλικία, ιστορικό ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών ουσιών, εθνικότητα, σεξουαλικός προσανατολισμός, χρόνος έναρξης της θεραπείας), βρέθηκε ότι το 57% των γυναικών και το 77% των ανδρών παρουσίασαν ικανοποιητική συμμόρφωση (δηλαδή σωστή λήψη των φαρμάκων στο 95% των περιπτώσεων).

«Τα ευρήματα μας δείχνουν πως οι γυναίκες έχουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να επιδείξουν ικανοποιητική συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή αγωγή από ό,τι οι άνδρες» σχολιάζουν οι συγγραφείς και προσθέτουν: «όπως φάνηκε, το φύλο ασκεί σημαντική επίδραση στη θεραπευτική συμμόρφωση, η οποία είναι ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες, όπως η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή η εθνοτική καταγωγή».

Η θεραπευτική συμμόρφωση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της αντιρετροϊκής αγωγής. Τα καλύτερα αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί σε ανθρώπους που λαμβάνουν όλες ή σχεδόν όλες τις δόσεις των φαρμάκων τους στη σωστή ώρα και με τον ίδιο τρόπο. Η ανεπαρκής συμμόρφωση (για τα παλαιότερα φάρμακα ορίζεται ως συχνότητα ορθής λήψης μικρότερη του 95%) μπορεί να οδηγήσει σε ιολογική αποτυχία (επάνοδο του ιικού φορτίου σε υψηλές τιμές) και στην εμφάνιση νέων και ανθεκτικών στα φάρμακα στελεχών του ιού.

Οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη στοχευμένης έρευνας, ώστε να αναγνωριστούν οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία ειδικά των γυναικών και, αντίστοιχα, να αναπτυχθούν υπηρεσίες υποστήριξης για τις γυναίκες που ζουν με τον HIV.

«Οι υπάρχουσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της θεραπευτικής συμμόρφωσης είναι πιθανό να μην αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους του UNAIDS για εξάλειψη του AIDS ως το 2030, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες με HIV κατά την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες περίθαλψης» καταλήγουν.