Αναζήτηση Συντονιστή – Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα του Κέντρου Ζωής:
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ HIV ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ»

Περιγραφή φορέα:

Το Κέντρο Ζωής (Κ.Ζ.) ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένα αναγνωρισμένο, Μη κερδοσκοπικό, Μη κυβερνητικό σωματείο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των οικογενειών και των συντρόφων τους. Το K.Z. παράλληλα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού σχετικά με το HIV/AIDS και λειτουργεί χάρη στην πολύτιμη και ακούραστη προσφορά των εθελοντών και των εργαζομένων του, μέσα σε πλαίσια σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και απόλυτης εχεμύθειας. Πληροφορίες: www.kentrozois.gr.

Το Κέντρο Ζωής, στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού, εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου». Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει ένα επανειλημμένως διαπιστωμένο και κρίσιμης σημασίας κενό, για την ατομική και τη δημόσια υγεία, στην ενημέρωση του μαθητικού – νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας σε σχέση με την λοίμωξη HIV και το AIDS.

Αναλυτικότερα, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης σε σχέση με τη λοίμωξη HIV και το AIDS,
 • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς την αναγκαιότητα και τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV,
 • η εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και η καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS, και
 • η διασύνδεση των Σχολικών Μονάδων με τους αντίστοιχους φορείς παροχής υπηρεσιών ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

 • Παρακολούθηση και συντονισμός του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος.
 • Συντονισμός της ομάδας των συνεργατών του προγράμματος.
 • Εκπροσώπηση του προγράμματος και ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με συναφείς φορείς.
 • Επικοινωνία με τις Σχολικές Μονάδες για προγραμματισμό ενημερωτικών ομιλιών.
 • Διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.
 • Καταχώρηση δεδομένων αξιολόγησης του προγράμματος.
 • Σύνταξη αναφορών και απολογισμών έργου.
 • Επισκέψεις σε Σχολικές Μονάδες πανελλαδικά και διεξαγωγή διαδραστικών, ενημερωτικών ομιλιών προς τον νεανικό – μαθητικό πληθυσμό.
 • Συμμετοχή σε υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα και ενέργειες διάχυσης του ενημερωτικού υλικού του Κέντρου Ζωής.
 • Υποστήριξη των διοικητικών εργασιών του Κέντρου Ζωής.
 • Παρακολούθηση ομάδων εκπαίδευσης, εργασίας και εποπτείας σε σταθερή συχνότητα με τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος. 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω προσόντα:

Αναγκαία προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης, συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος (κοινωνικών, ανθρωπιστικών, διοικητικών επιστημών, επιστήμες υγείας, επιστήμες εκπαίδευσης)
 • Εργασιακή εμπειρία στον συντονισμό προγραμμάτων
 • Εργασιακή εμπειρία σε κοινωνικούς φορείς ή/και σε δράσεις δημόσιας υγείας
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής για ορισμένα χρονικά διαστήματα σε διάφορους νομούς της χώρας, όπου θα υλοποιείται το πρόγραμμα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο
 • Εργασιακή εμπειρία με εφήβους ή μαθητές
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών
 • Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων
 • Εθελοντική εργασία σε συναφές αντικείμενο
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Διαδικασία επιλογής:

 • Αποστολή αίτησης (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ), βιογραφικού σημειώματος και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: «Αναζήτηση Συντονιστή Θεσσαλονίκης – Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές», ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected].
 • Ατομική Συνέντευξη επιλογής.

Θέση εργασίας: Συντονιστής προγράμματος για το γραφείο της Θεσσαλονίκης

Μορφή απασχόλησης: Μισθωτή εργασία

Ωράριο : Πλήρης απασχόληση (πρωινές ώρες)

Σύμβαση: 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Έναρξη εργασίας: 03/07/2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: Σάββατο 17 Ιουνίου 2017