Αναζήτηση Συνεργάτη για τη θέση «Εκτελεστικού Διευθυντή και Υπεύθυνου Ανεύρεσης Πόρων»

Αναζήτηση Συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης:

«Εκτελεστικού Διευθυντή και Υπεύθυνου Ανεύρεσης Πόρων» ΜΚΟ Κέντρο Ζωής

 

Βασικά Στοιχεία θέσης:

Έναρξη απασχόλησης: Άμεση, κατόπιν συμφωνίας
Διάρκεια απασχόλησης: 6 μήνες, με προοπτική ανανέωσης
Είδος απασχόλησης: Εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης
Τοποθεσία: Αθήνα, Γραφεία Κέντρου Ζωής
Απαραίτητα έγγραφα αίτησης: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου 2020

 

Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένα αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των οικογενειών και συντρόφων τους. Το Κέντρο επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού σχετικά με το HIV/AIDS και λειτουργεί χάρη στην πολύτιμη και ακούραστη προσφορά των επαγγελματιών και εθελοντών του, μέσα σε πλαίσια σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και απόλυτης εχεμύθειας. Πληροφορίες www.kentrozois.gr.

Το Κέντρο Ζωής ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, Εκπροσώπου και Υπεύθυνου Ανεύρεσης Πόρων. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος γίνονται μόνο μέσω κατάθεσης πρόσφατου βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και τυχόν συστατικών επιστολών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 / 05 / 2020.

 

Βασικά καθήκοντα (περιγραφή θέσης):
 • Επίβλεψη ορθής & ομαλής λειτουργίας των προγραμμάτων & δραστηριοτήτων του οργανισμού.
 • Άρτια συνεργασία με το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Ζωής για την οργάνωση, ιεράρχηση, υλοποίηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών, δράσεων και παρεμβάσεων της οργάνωσης.
 • Δυναμικός σχεδιασμός δράσης & υλοποίησης στρατηγικού σχεδίου ανεύρεσης οικονομικών πόρων και χρηματοδότησης του οργανισμού. Διατήρηση και επέκταση των ήδη υπαρχόντων.
 • Ενδυνάμωση της δημόσιας εικόνας της οργάνωσης. Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις και δράσεις, όπου χρειαστεί.
 • Ενίσχυση του δικτύου συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Εκπόνηση τετραμηνιαίου και ετήσιου απολογισμού έργου σύμφωνα με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Αναφορά στο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο διετούς θητείας με στόχο την ενημέρωση, αξιολόγηση σχετικά με τις δράσεις/ παρεμβάσεις και τη διαχείριση εσωτερικών ζητημάτων της οργάνωσης.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία / προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • (αυτό να είναι σαφές και στο βιογραφικό σημείωμα και στη συνοδευτική επιστολή).
 • Τίτλος σπουδών ανωτάτης ή ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Άριστη γνώσης της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Πνεύμα σεβασμού και σύμπνοιας στις αρχές, τη φιλοσοφία και τους σκοπούς του Κέντρου Ζωής όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό λειτουργίας του.
Σημαντικά προσόντα:
 • Ικανότητα στην επικοινωνία, τη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων με την ανάληψη πρωτοβουλιών και το συντονισμό δράσεων.
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, τη συγγραφή και την υλοποίηση προγραμμάτων.
 • Δυνατότητα χειρισμού σχέσεων με υπόλοιπες ΜΚΟ εντός κι εκτός Ελλάδος.
Επιθυμητά προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συναφές προς τη θέση αντικείμενο.
 • Εμπειρία ή πρότερη ενασχόληση με τον χώρο του HIV/AIDS σε επαγγελματικό ή εθελοντικό επίπεδο.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Οικονομικές απολαβές:
Ανταγωνιστικές (σύμφωνα με τη θέση). Θα αξιολογηθούν αναλυτικά κατά περίπτωση του υποψηφίου. Δυνατότητα επιβράβευσης ανάλογα με την επιτυχία στην εξεύρεση πόρων.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2020.
Οι υποψήφιοι/-ες που θα επιλεγούν για το επόμενο στάδιο αξιολόγησης θα ενημερωθούν και θα κληθούν άμεσα για συνέντευξη. Εάν χρειαστεί, θα υπάρξει κατανόηση για κάποιο εύλογο χρόνο διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων του/της μετά από συμφωνία των ενδιαφερομένων.
Για όλες τις πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Ζωής στα τηλέφωνα 210 72 57 617 και 210 72 33 848.