Προνοιακό Επίδομα

Το επίδομα οροθετικών εντάσσεται στο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από Αιμολυτική Αναιμία, Μεσογειακή Αναιμία, Αιμορροφιλία (Κ.Υ.Α. Γ4/Φ 167/2073/1982, ΦΕΚ 872 Β΄ 25.11.1994, ΦΕΚ 1271 Β΄28.5.2013). Η εποπτεύουσα αρχή της επιδοματικής πολιτικής είναι η  Γενική Γραμματεία Πρόνοιας /Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας. Ο φορέας χορήγησης του επιδόματος είναι το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας των κατά τόπους Δήμων. 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

Επίδομα οροθετικότητας δικαιούνται όλοι οι έλληνες πολίτες, οι κύπριοι υπήκοοι, οι υπήκοοι χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πρόσφυγες με πολιτικό άσυλο, οι τελούντες σε καθεστώς επικουρικής προστασίας και  όσοι έχουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν επίδομα για την πάθησή τους από το Δημόσιο ή άλλη πηγή της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της πάθησης από το ΚΕΠΑ με ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 50%.

Που θα απευθυνθώ για το επίδομα;

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου στο οποίο κατοικείς ή στα Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του
 2. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (πρόσφατη απόδειξη Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας .
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επίδειξη πρωτοτύπου )
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση (επίδειξη πρωτοτύπου). Εφόσον υπάρχει.
 7. Απόκομμα σύνταξης. Εφόσον υπάρχει.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:

α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.

β) ‘Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.

γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου .

δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.

ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.

 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
 5. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ( με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% ).

Προσοχή! Αν έχετε Κυπριακή υπηκοότητα, είστε υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Πολιτικός Πρόσφυγας θα χρειαστείτε επιπλέον:

 1. Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή Δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα
 2. Βεβαίωση από τον αντίστοιχο φορέα της χώρας σας ότι δεν λαμβάνετε επίδομα για την πάθησή σας.

Ποιο είναι το ποσό του επιδόματος;

 • 697€ τον μήνα και πληρώνεται ανά δίμηνο.

Προσοχή! Αν ο δικαιούχος λείψει στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του 6μήνου θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Πρόνοιας ώστε να διακοπεί το επίδομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επικοινωνήσεις με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (210 7233848 & 2310237040).