Δικαιολογητικά Αξιολόγησης ΚΕΠΑ

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
  2. Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (ισχύει μόνο για ασφαλισμένους).
  3. Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.
  4. Παραπεμπτικό του φορέα όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από τον ασφαλιστικό φορέα.
  5. Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα). Ανασφάλιστοι πολίτες δικαιούχοι του Ν. 4368/2016 δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης. Το παράβολο προσκομίζεται με παραπεμπτικό της γραμματείας ΚΕΠΑ μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
  6. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο) ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.

Ιατρικά Στοιχεία

  1. Εισηγητικός Φάκελος ΚΕΠΑ ο οποίος συμπληρώνεται από τον θεράποντα-παραπέμποντα γιατρό του ενδιαφερόμενου. Στον Εισηγητικό Φάκελο ΚΕΠΑ θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.
  2. Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ,κλπ. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής,(π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά.
  3. Αν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί ,αναγράφεται ο αριθμός του εξιτηρίου Νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.
  4. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς. Δεν απαιτείται η ΥΔ εάν αναγράφεται η αδυναμία προσέλευσης στη βασική ιατρική γνωμάτευση ή στο πιστοποιητικό νοσηλείας.

Προσοχή! οι εργαστηριακές εξετάσεις πρέπει να έχουν διενεργηθεί εντός τετραμήνου από την ημερομηνία εξέτασης στο ΚΕΠΑ. Για παράδειγμα αν με την αίτησή σας καταθέσατε αιματολογικές εξετάσεις  οι  οποίες διενεργήθηκαν την 1/1/17 και η Υγειονομική Επιτροπή σας κάλεσε για εξέταση την 1/5/17, ο πρόεδρος της Υγ. Επιτροπής μπορεί να αναστείλει την εξέταση έως ότου προσκομιστούν νεότερες αιματολογικές εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επικοινωνήσεις με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (210 7233848 & 2310237040).