ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασιακή μέριμνα HIV+ εργαζομένων

Σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΑΡΘΡΟ 11) που υπογράφηκε το 2004:
Καθιερώνεται επιπλέον άδεια ενός µήναετησίως µε αποδοχές για µισθωτούς που είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, οι οποίοι έχουν υπηρεσία µέχρι 4 ετών στον εργοδότη.

Ειδικά Προγράμματα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ΟΑΕΔ  http://www.oaed.gr/Pages/SN_1198.pg

1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών  ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης  50  θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α). Εγκύκλιος 20535/751/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)

2. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300  ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης  50  θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α). Εγκύκλιος 20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS εντάσσονται στα άτομα με σοβαρές παθήσεις που εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις. Για τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex.

Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσουν για την χρήση αυτού του δικαιώματος σε τρία βήματα:

 1. Αρχικά να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης, το οποίο χορηγείται από Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές που λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λήγουν και επαναλειτουργούν κάθε χρόνο.
  Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.
 2. Ακολούθως, οι υποψήφιοι θα κληθούν με νέο Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή για εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.
 3. Εφόσον ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός σε κάποια σχολή οφείλει να εγγραφεί στα Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης εντός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται σύμφωνα την εκδιδόμενη εγκύκλιο, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο συνήθως τέλη Οκτωβρίου.
  Η προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους.

Κάρτα Ανεργίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)

Η κάρτα ανεργίας ΕΚΟ δεν χρειάζεται θεώρηση. Μπορούν με αυτή τα άνεργα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)  να επωφεληθούν από τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που απευθύνονται στα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Επίσης, η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους της να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 2643/98.

Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατήριο κ.λ.π.
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Γνωμάτευση αναπηρίας από  Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  (ΚΕΠΑ) σε ισχύ στην οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, καθώς και η ικανότητα για εργασία. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ.

Δικαιώματα ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας ΑμεΑ

Θα τα βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα : http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/DikaiwmataAnergwn

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/ – Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Προσλήψεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με τον Νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄ 02-12-2016) άρθρο 25 στο πλαίσιο της διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής στο σύστημα προσλήψεων των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, θεσπίστηκε η κάλυψη ποσοστού 15% των προσλήψεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους.

Ο Νόμος Υπ’ Αριθ. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» καθορίζει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρία στον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων είναι τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Επίσης, προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων.

Επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, φορείς του Δημοσίου και θυγατρικές τους εταιρίες εφόσον απασχολούν προσωπικό άνω των 50 ατόμων υποχρεούνται να προσλάβουν Άτομα με Αναπηρία σε ποσοστό 2% στον Ιδιωτικό τομέα και 3% στο Δημόσιο τομέα.

Επιδοτούμενα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ενθαρρύνει και προωθεί την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαθητείας και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, που υλοποιεί για όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας, όταν η αναπηρία τους το επιτρέπει, αποτελεί πολιτική που αποβλέπει στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Για το λόγο αυτό υπάρχει πρόβλεψη, ώστε το 10% των εκπαιδευομένων, που εισάγονται κάθε χρόνο στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., να καλύπτεται από ΑμεΑ.

Για τα άτομα, που δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα, που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, λειτουργούν Ειδικές Σχολές για ΑμεΑ, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξελίξεις και τις ανάγκες της Αγοράς Εργασίας, καθώς και στα ειδικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  http://www.oaed.gr/kek-amea .

Προγράμματα Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων ΟΑΕΔ

Κάθε χρονιά σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα μικρής ή μεγάλης εμβέλειας ως προς την εργασιακή ένταξη των ΕΚΟ (Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/  – Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες – Προγράμματα Απασχόλησης.

Για να ενημερωθείτε για τα ειδικά προγράμματα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους εργασιακούς συμβούλους στα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ.

Ειδικές Ρυθμίσεις για Εργαζόμενους

Εργασιακή μέριμνα Οροθετικών Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα

Σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2004-2005 άρθρο 11:
Στον Ιδιωτικό Τομέα καθιερώνεται επιπλέον άδεια έως και ενός µηνός, ετησίως, µε αποδοχές, για µμισθωτούς  που ζουν με HIV ή νοσούν από AIDS εφόσον έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία και διατηρούν υπηρεσία  4 ετών στον ίδιο εργοδότη.

Υπαλληλικός  Κώδικας Νόμος 3528/2007

Υπάρχουν διατάξεις και ρυθμίσεις, που αφορούν ειδικότερα τα ΑμεΑ, ως ακολούθως:
Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια, με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας (αρ. 50 παρ. 4).

Εκπαιδευτικοί

Ο νόμος 3848/2010 “Αξιολόγηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και άλλες διατάξεις” με ενσωματωμένη την τελευταία τροποποίηση στο ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017, αναφέρεται σε θέματα αξιολόγησης αλλά και υπηρέτησης, θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης και μοριοδότησης των εκπαιδευτικών καθώς και στο σύστημα αξιολόγησης και μοριοδότησης αυτών που διεκδικούν θέσεις ευθύνης.

Στο Νόμο οι Εκπαιδευτικοί με Αναπηρία μοριοδοτούνται επιπρόσθετα και απορροφούνται σε συγκεκριμένο ποσοστό αριθμού θέσεων.